Regulamin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisui stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisówustawyprawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Operatorem Portalu Cvwzor.com jest firma CreActive Team z siedzibą w Lublinie przy ulicy Kurpiowskiej 24.
3. Serwis internetowy Cvwzor.com służy do pobierania wzorów CV w postaci szablonów stworzonych w programie MS Word bezpłatnie lub za przedpłatą – w zależności od wymagań korzystającego z serwisu – i do udostępniania darmowej bazy wiedzy.
4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Serwis – wszystkie strony WWW, pliki, skrypty i usługi wchodzące w skład strony Cvwzor.com
Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej w Serwisie.
Treść – dowolna wartość merytoryczna dostępna w serwisie.
Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykorzystuje Serwis w dowolnym celu.
Użytkownik Zarejestrowany –osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie oraz dokonał aktywacji konta.
ktywacjakonta - uruchomienie usługipoprzez przejście do linku wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji.
Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał aktywacji i zalogował się w Serwisie przy pomocy danych podanych do swojego Konta przy rejestracji (adresu e-mail i hasła).

II. REJESTRACJA W SERWISIE

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail i hasło pozwalające na jego uwierzytelnienie, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie aktywuje swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do bazy wiedzy dostępnej w Serwisie po podaniu adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.
3. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych,
c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do przeglądania bazy wiedzy po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
2. Zalogowany Użytkownik nie jest właścicielem treści dostępnych w serwisie, posiada jedynie prawo do dostępu do nich oraz ich wykorzystania.
3. W celu pobrania płatnego wzoru CV należy dokonać przedpłaty na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy jest za pomocą systemu SMS poprzez wysłanie wiadomości sms (cena SMS'a 6,15) zło odpowiedniej treści na numer wskazany w Serwisie (przedpłata zostaje pobrana w formie ceny smsa). Następnie na numer telefonu z którego Użytkownik wysłał sms,dostarczona zostanie wiadomość zwrotna zawierająca ciąg znaków.
4. Przy wykonaniu przelewu obsługiwanego przez przelewy24.pl, użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail. Podając adres e-mail i wykonując przelew użytkownik zezwala na wykorzystywanie jego adresu dla celów marketingowych przez serwis CVwzor.com
5. Po dokonaniu przedwpłaty jednym z powyższych sposobów użytkownik otrzyma prawo do jednorazowego pobrania wzoru CV i wykorzystania go do własnych potrzeb.
6. Reklamacje związane z płatnością sms prosimy kierować na adres [email protected] wraz z podaniem treści otrzymanego sms zwrotnego, oraz godziną i datą wysłania sms’a, oraz krótkim opisem problemu.
7. Reklamacje związane z płatnością przelewem prosimy kierować na adres [email protected] wraz z podaniem adresu e-mail wpisanego przyed wpłatą oraz godziną i datą dokonania tranzakcji, oraz krótkim opisem problemu.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik zobowiązuje się bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego w Serwisie i zapoznawania się z nimi.

V. ZAKAZY

1. Użytkownikowi zabrania się:
a. rozpowszechniania i udostępniania w jakikolwiek sposób treści i materiałów dostępnych w Serwisie,
b. udostępniania wzorów cv pobranych z Serwisu jakimkolwiek innym osobom,fizycznym.
c. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
d. pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem form płatniczych obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
e. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu.

VI. ZMIANY REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci uaktualnionego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązaniaumowy z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Kontawysyłającwiadomośćo treści wyrażającejchęć usunięcia konta z podaniemwszystkich jego danych na adres [email protected] Nieusunięcie konta oznacza wyrażenie zgody na zasady aktualnie obowiązującego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres [email protected]
2. Wzory CV dostępne w serwisie są spakowane formacie .zip, a do ich prawidłowego otwarcia i edycji potrzebny jest program MS Word w wersji 2003 lub nowszej.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane drogą mailową na adres [email protected] i będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminienie dłuższym niż 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 maja 2012 r.
5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu oraz jego akceptację.